42-500 Będzin ul. Wolności 51
tel. (032) 267-38-36
e-mail: szkola@sp2.bedzin.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego
Przejdź do treści

Menu główne:

Deklaracja dostępności 21.09.2020r.

Deklaracja dostępności
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.sp2.bedzin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 23.10.2017r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.09.2020r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Administrator strony www.sp2.bedzin.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na niej treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Administrator dokłada starań, aby strona internetowa była łatwiejsza w użyciu i bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych, w przekonaniu, że każdy ma prawo do godnego życia, równości, wygody i niezależności.

Witryna udostępnia Widget Dostępności Serwisu UserWay, który jest zasilany przez dedykowany serwer dostępności. Oprogramowanie umożliwia poprawę zgodności z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.1).
Menu dostępności www.sp2.bedzin.pl można włączyć, klikając ikonę menu dostępności, która pojawia się w rogu strony. Po uruchomieniu menu dostępności należy poczekać, aż zostanie ono załadowane w całości. Administrator strony www.sp2.bedzin.pl nie ustaje w wysiłkach zmierzających do ciągłej poprawy dostępności swojej witryny w celu umożliwienia bezproblemowego użytkowania także osobom niepełnosprawnym.

W ramach ciągłego doskonalenia i naprawiania problemów z dostępnością strona jest regularnie skanowana za pomocą Accessibility ScannerUserWay w celu zidentyfikowania i naprawienia wszelkich możliwych barier dostępności na naszej stronie. Pomimo naszych starań, aby wszystkie treści na www.sp2.bedzin.pl były w pełni dostępne, niektóre treści mogły nie zostać jeszcze w pełni dostosowane do najwyższych standardów dostępności. Może to wynikać z braku znalezienia lub zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania technologicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są pracownicy sekretariatu, adres poczty elektronicznej: szkola@sp2.bedzin.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu wraz z podaniem danych do kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli realizacja wskazanej formy alternatywnej nie jest możliwa podmiot publiczny nie później niż w ciągu 7 dni informuje o tym wnoszącego żądanie. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku nieuzasadnionej odmowy spełnienia żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji przez podmiot publiczny, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Wnoszący żądanie mogą także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa nr2 w Będzinie ul. Wolności 51.
Wejście główne usytuowane jest od ulicy Wolności.
Wejście główne posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie ma miejsc parkingowych.
Niedaleko budynku szkoły znajduje się miejski parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sekretariat, gabinet dyrekcji, księgowość) na parterze.
Dla osób z niepełnosprawnością, które zgłoszą się do sekretariatu zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Toalety na parterze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 
Copyright © 2017-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Inspektorem ds. Ochrony Danych jest Marek Woźniak (wozniakmarek@op.pl).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego